STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 
„AKADEMIA  KRASNOLUDKÓW” W JAWORZE

Statut Przedszkola Publicznego Nr2 ,,Akademia Krasnoludków” w Jaworze opracowano na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz.U. z 2004r Nr256 ,poz 2572 z późn.zm.),

2. Konwencji o Prawach Dziecka ( Dz.U. 1991r Nr120,poz.526)

3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z2001r Nr 61, poz.624 z późn.zm.)

4.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2014r poz. 803).

5.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013rw sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( Dz.U. z 2013r. poz. 532)

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r Nr 6, poz .69 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Nazwa przedszkola : Przedszkole Publiczne Nr2

2. Imię przedszkola: ,,Akademia Krasnoludków”

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Jaworze ul. Józefa Piłsudskiego 14

4.Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Publiczne Nr2

,,Akademia Krasnoludków”

w Jaworze

59-400 Jawor ul. Józefa Piłsudskiego 14

tel. 76 870-28-47

NIP 695-15-12-470 Id. 021378050

§ 2.

Przedszkole działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r Nr 256 ,poz. 2572 , z późniejszymi zmianami).

2 Niniejszego statutu.

§ 3.

1.Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Jawor.

2.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 4.

1.Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Jawor.

2.Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola Publicznego Nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze jest plan finansowy uchwalony przez Radę Miasta Jawora.

3.Przedszkole posiada wydzielone rachunki finansowe:

1) bieżący- budżet,

2) wydzielony rachunek dochodów jednostki – żywność,

3)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

5.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

6. Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

7. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala;

1) dzienny czas pracy przedszkola w danym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb

rodziców,

2) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie ,

3) zasady prowadzenia przez przedszkole pracy wychowawczo – dydaktycznej i

opiekuńczej w okresie wakacji ( gdy liczba dzieci zgłoszonych wynosi minimum 8 )

§ 5.

1.Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy

programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji Narodowej

.

2. Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z Uchwałą Rady

Miasta w Jaworze.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty , o której

mowa w § 5 , ust 2 .

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola zasady

odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ

prowadzący.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka

żywieniowa za każdy dzień nieobecności , w następnym miesiącu .

6.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 15 dnia każdego miesiąca . Opłaty można uiszczać przelewem elektronicznym na konto bankowe przedszkola jak i wpłaty gotówkowe w przedszkolu.

7. Dzieci mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków dziennie , za

odpowiednią odpłatnością, ustaloną na wniosek dyrektora przez organ prowadzący .

8. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony

zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów) .

9. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania przedszkola

§ 6.

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Wspiera wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.

3.Tworzy inspirujące środowisko uczenia się , w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

4.Cele przedszkola;

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego świata, czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji , poszanowanie godności każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności odróżniania dobra od zła,

3) tworzenie równych szans rozwoju budowanie pozytywnych relacji społecznych, kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec rówieśników niepełnosprawnych, posiadających wady wrodzone , cierpiące z powodu złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych, w tym wobec dzieci pochodzenia romskiego i dzieci imigrantów,

4) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

5) wychowanie w umiłowaniu Ojczyzny jej kultury, tradycji i historii, szacunku do symboli narodowych,

6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym; odpowiedzialności, uczciwości, wytrwałości, troskliwości, przedsiębiorczości,umiejętności dokonywania wyborów i samodzielnego podejmowania decyzji,

7) wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia sobie podczas różnorodnych niedogodnych sytuacji życiowych,

8)tworzenie warunków sprzyjających zgodnej zabawie, kształtowaniu poczucia przynależności społecznej,

9)zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

10) prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w zakresie ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych , ukierunkowania rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy,

§ 7.

1. Zadania przedszkola:

rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu tworzyć optymalne warunki uczenia się

nauczać w atmosferze akceptacji , tolerancji i poczucia bezpieczeństwa oraz przygotować dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,

stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów,podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

rozbudzać ciekawość poznawczą, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

kształtować umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka- w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

rozwijać wrażliwość estetyczną , tworzyć warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji , werbalnej, plastycznej, muzycznej , ruchowej,

zapewnić warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i promowania postaw prozdrowotnych,

umożliwić wszystkim dzieciom potrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej kultury i historii,

na życzenie rodziców organizować duchowy rozwój dziecka poprzez nauczanie wskazanej religii ( zgodnie z odrębnymi przepisami),

wspierać działania wychowawcze rodziny, zapewnić dzieciom opiekę w czasie pobytu w przedszkolu,

wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole,rzetelnie, obiektywnie informować rodziców o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach, mocnych stronach i wymagających wsparcia, stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem,

objąć wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,

rozpoznawać możliwości rozwojowe dziecka i dążyć do podjęcia interwencji specjalistycznej,

organizować i udzielić pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej i w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, organizować indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

współpracować z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie przeprowadzenia pogłębionej specjalistycznej diagnozy, konsultacji metod i form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, udzielanie dzieciom, rodzicom, nauczycielom,

współpracować z ośrodkami metodycznymi oraz innymi ośrodkami szkoleniowymi w zakresie wspomagania rady pedagogicznej.

2.Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych, lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.

3.Tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy.

4.Umożliwia dzieciom udział w różnych konkursach, prezentacjach, grach itp.

5.Wzmacnia u dziecka wewnętrzną motywację do działania poprzez wyrażanie akceptacji, pochwał,zachęt.

6.Zapewnia zdrowe żywienie, bezpieczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu.

7.Przedszkole zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowania przedszkolnego oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola.

8.Organizuje różne formy współpracy z rodzicami( prawnymi opiekunami):

spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem,

kąciki dla rodziców,

zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem,

uroczystości, wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące z domem rodzinnym i środowiskiem,

konsultacje ze specjalistami,

zasięganie opinii: ankiety, kwestionariusze,sondaże,

strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna.

9.Przedszkole zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „ gotowości szkolnej”

10.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy wychowawczo- dydaktycznym oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 8.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dziecka,

2) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka,

2) dyrektora przedszkola,

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem,

4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki przedszkolnej;

5) poradni,

6) pomocy nauczyciela,

7) pracownika socjalnego,

8) asystenta rodziny,

9) kuratora sądowego.

8.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych : logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) porad i konsultacji.

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8.

10. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla dzieci mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8.

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 4.

12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10.

13. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych wynosi 30 minut z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu 60 minut.

14. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia powadzą nauczyciele i specjaliści.

15. Nauczyciel- wychowawca i specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

16.Nauczyciel – wychowawca w przedszkolu prowadzi obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole( diagnoza przedszkolna).

17.W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel- wychowawca udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola.

18.O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną nauczyciel- wychowawca informuje rodziców dziecka.

19. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela i specjalistę , że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formie zajęć specjalistycznych, dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

20. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin w których poszczególne formy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców

21.Nauczyciel- wychowawca planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej , współpracuje z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią i innymi osobami, o których mowa w pkt.6.

22.Nauczyciel – wychowawca i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art..22 ust.2 pkt. 5 ustawy.

23. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

24. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

§ 9.

Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie, dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych, przy czym:

ta forma nauczania i wychowania nie jest formą kształcenia specjalnego,
indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci, w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno- pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia,
dziecko objęte indywidualnym nauczaniem i wychowaniem pozostaje wychowankiem przedszkola,
w indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka tj. w domu rodzinnym dziecka, w rodzinie zastępczej, w szczególnych przypadkach na terenie przedszkola,
5)w indywidualnym nauczaniu i wychowaniu realizuje się program wychowania

przedszkolnego, dostosowując go do możliwości wychowanka określonych przez

poradnię psychologiczno i pedagogiczną,

6) tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi od 4 do 6

godzin, które należy realizować co najmniej w ciągu 2 dni,

7)nauczanie indywidualne następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 10.

1..Podstawowymi formami działalności edukacyjnej przedszkola są zabawy, w szczególności:

1)sytuacje opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne organizowane przez nauczyciela( indywidualne, zespołowe, grupowe).

2) zabawy dydaktyczne , tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, rytmiczne i taneczne, konstrukcyjne,literackie, małe formy teatralne, eksperymenty i zabawy badawcze, matematyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne,

3)projekty edukacyjne, w tym projekty współpracy międzynarodowej

4) zajęcia plastyczne, artystyczno- techniczne i muzyczne,

5) zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy i ćwiczenia sportowe, rekreacyjne,

6) spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości, kampanie charytatywne,

7) czynności samoobsługowe, prace porządkowe i gospodarcze oraz dyżury,

8) różne formy odpoczynku i relaksu,rekreacji,

9) formy współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, instytucjami w mieście

10)zajęcia prowadzone ze specjalistami.

2.Przedszkole pobudza twórczą aktywność dzieci , rozwój intelektualny, motywuje do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie zabaw wspomaganych technologią informacyjno- komunikacyjną , zastosowanie programów multimedialnych, aplikacji pobudzających kreatywne myślenie, zastosowanie tablic interaktywnych, mikroskopów cyfrowych, aparatów cyfrowych, urządzeń wielofunkcyjnych.

3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu

wychowania przedszkolnego.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

6. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i

zdrowym środowisku,

2) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans,

umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

4) rozwijaniu wrażliwości moralnej,

5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwieniu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęceniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8) zapewnieniu warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

7. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie dojrzałości

szkolnej.

§ 11.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych , potrzeb środowiskowych

z uwzględnieniem istniejących warunkach lokalowych , a w szczególności :

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa , zarówno pod względem fizycznym

jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

4) współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną , zapewniając w miarę potrzeb

konsultację i pomoc.

§ 12.

1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)jednego nauczyciela w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału ,

2)dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy. 2.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 13.

Zadania związane z bezpieczeństwem

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

2. W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźne oddziałowe pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.

3. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

6. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

7. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

8. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić , czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

9. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj. zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia i innych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym (uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców), opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym w/w. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Są oni odpowiedzialni również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której dzieci należą.

10. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców/prawnych opiekunów obowiązku osobistego odbierania i przyprowadzania dzieci z powierzeniem go dyżurującemu w sali nauczycielowi. W szczególnym wypadku dziecko odebrane może być również przez inną osobę upoważnioną przez rodzica/prawnego opiekuna. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające.

11. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka.

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

12. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

13. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 14.

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatani i oddać pod opiekę nauczyciela .

3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

3. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

6. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

7. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

8. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.:30 do godz. 8:00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

9. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

10. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny zamknięcia placówki.

§ 15.

Sankcje nieodebrania dziecka

W przypadku gdy nauczyciel zajmuje się nieodebranym dzieckiem po godzinach pracy, bez uprzedniego zgłoszenia rodzica, może nastąpić wszczęcie procedury prawnej – poinformowanie komisariatu policji.

ROZDZIAŁ 3

Organy przedszkola

§ 16.

1.Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które nie

mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 17.

1.Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kierując bieżącą działalnością przedszkola , reprezentuje je na

zewnątrz . Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli

i pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4.Dyrektor powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 6-letnie mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o jego zmianach.

5. Zadania dyrektora są następujące:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne ,

4) opracowanie planu nadzoru i przedstawienie radzie pedagogicznej i radzie rodziców do dnia 15 września roku szkolnego,

5) przekazywanie przed zakończeniem każdego roku szkolnego, radzie pedagogicznej i radzie rodziców, informacji z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego ,

6) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót książkami pomocniczymi na terenie przedszkola,

7) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

8) podanie do publicznej wiadomości do dnia 31 marca informacji dotyczących szkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu książek pomocniczych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

9) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów),

10) opracowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu , organ zatwierdza , po zaopiniowaniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

11) opracowanie planu pracy przedszkola , wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników diagnozy jakości pracy przedszkola,

12) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,

13)zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich i ustalaniu drogi awansu zawodowego,

14) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

15) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

16) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

17) planowanie i odpowiedzialność za zrealizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami ,

18) organizowanie administracyjnej , finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

19) współpraca z rodzicami , organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

20)kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

21) przyznawanie nagród , udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

22) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

23) podejmowania decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

24) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż,

25) stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,

26) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

27) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

28) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

29) Wydawanie zarządzeń o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z prawem w zakresie:

1) delegowania swoich uprawnień na nauczyciela na czas swojej usprawiedliwionej nieobecności,

2) organizacji nadzoru pedagogicznego, diagnozowania obszarów,

3) szczegółowych zasad opieki nad dzieckiem w przedszkolu i w czasie pobytu poza

terenem przedszkola ,

4) w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej.

6. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną ,

Radą Rodziców, a w szczególności:

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

2) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola,

3) dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 18.

1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności;

1) przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian ,

2) opracowanie planów pracy przedszkola,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji , eksperymentów pedagogicznych w

przedszkolu,

4) uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

5) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,

7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8) ustalenie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców , przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz zestawu książek pomocniczych,

biorąc pod uwagę możliwości dzieci a w przypadku książek pomocniczych również:

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe książki do możliwości dzieci,

b) wysoką jakość wykonania książek umożliwiającą korzystanie z niej,

c) uwzględnia treści nauczania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

d) jest dopuszczona do użytku w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego ministra,

7.Ustalony przez radę pedagogiczną przedszkolny zestaw książek pomocniczych składa się z nie więcej niż trzech książek pomocniczych dla danych zajęć edukacyjnych.

8.Zestaw programów wychowania przedszkolnego i zestaw książek pomocniczych obowiązuje przez trzy lata.

9.W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców , może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego lub książek , z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

10.Rada pedagogiczna opiniuje:

1) projekt planu finansowego przedszkola,

2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

3) organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu

tygodnia,

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych.

11.Rada pedagogiczna zgodnie z art.52,ust.2 ustawy o systemie oświaty przyjęła kompetencje rady przedszkola w zakresie:

1) uchwala statut przedszkola,

2) opiniuje plan pracy przedszkola , projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola,

3) opiniuje plan finansowy przedszkola,

4) może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego zatrudnionego nauczyciela; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

5) z własnej inicjatywy rada pedagogiczna ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje do dyrektora , organu prowadzącego przedszkole oraz do wojewódzkiej rady oświatowej , w szczególności w sprawach organizacji zajęć dodatkowych.

12. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem

przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i po zakończeniu roku

szkolnego.

13. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

14.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola..

15.Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności

wszystkich jej członków.

16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

17.Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków

i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być

udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

18. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeżeli jest ona

niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący

nadzór pedagogiczny.

19. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa

w § 18 ust 5.

§19.

1.W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału . Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym a jedno dziecko reprezentuje w nich jeden rodzic.

3.Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych

4.Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

5.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

6.Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola oraz programu profilaktyki,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania przedszkola;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7.Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów o których mowa w §19 pkt.6 , program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. Rada rodziców ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu , w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

Jeżeli rada rodziców w ciągu 14 dni nie przekaże dyrektorowi opinii o pracy nauczyciela, dyrektor dokonuję oceny pracy nauczyciela bez uwzględnienia opinii rodziców

9.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców .

§ 20.

1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,

który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania

decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki ,

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ 4

Organizacja Przedszkola

§ 21.

1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

2.Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3.W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów ,

liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym zajęcia dodatkowe,
czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym,
stopień awansu zawodowego nauczycieli
3.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci

zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań , uzdolnień.

4.Liczba dzieci w oddziale 25.

5.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi w zależności od zatwierdzonego projektu na dany rok i tak :

150, przy organizacji 4 oddziałów czynnych 8-9 godz. dziennie i 2 oddziałów czynnych tylko na realizację podstawy programowej -5 godz ,
125 przy organizacji 5 oddziałów czynnych 8-9 godz.
6.Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem lipca lub sierpnia, miesięcznej przerwy wakacyjnej.

7. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.

9.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) 5 sal zajęć i zabaw dla dzieci z niezbędnym wyposażeniem,

2) gabinet dyrektora,

3) pokój nauczycielski,

4) pomieszczenie biurowe księgowości,

5) pomieszczenia gospodarcze,

6) kuchnię,

7)szatnię dla dzieci i personelu.

8)duży ogród przedszkolny,

10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

§ 22.

Ramowy rozkład dnia

1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§ 23.

Praca wychowawczo-dydaktyczna

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, a także program działalności innowacyjnej.

2. Wybór programu określają odrębne przepisy.

3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

7. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

8. W przedszkolu mogą być organizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe ( jęz. angielski, religia, taniec, rytmika) po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

9. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, ich przeprowadzenie jest dokumentowane w dzienniku oddziału.

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

11. W przedszkolu prowadzone są również zajęcia terapii logopedycznej i gimnastyka korekcyjna.

12. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.

13. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach gimnastyki korekcyjnej.

§ 24.

Funkcjonowanie przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy jest niż 5 godzin dziennie. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 7:00 -12:00

3. W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie.

4. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę.

6. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta.

7. Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.

8.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie. Co najmniej jedną piątą czasu dzieci powinny spędzać na powietrzu.

§ 25.

1.Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez

rodziców ( prawnych opiekunów) , bądź inne osoby upoważnione przez rodziców ( zdolne do czynności prawnych, mające powyżej 13 lat).Opiekunowie składają pisemne oświadczenie, w których upoważniają inne osoby mogące odebrać ich dziecko z przedszkola.

2.Dzieci zapisane do oddziałów 9 godzinnych mogą być przeprowadzane od 6,30 do 8 lub

w każdym innym czasie pracy placówki po uprzednim zgłoszeniu. Dzieci zapisane do oddziałów 5 godzinnych powinny być przyprowadzane na wyznaczone godziny pracy

tych oddziałów.

3.Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby

posiłków , wskazane jest , aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

4.Odbieranie dzieci z oddziałów odbywa się zgodnie z umową zawartą między dyrektorem a rodzicem/prawnym opiekunem.

ROZDZIAŁ 5

Rekrutacja Dzieci Do Przedszkola

§ 26.

1. Dzieci do przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego , w tym terminy składania dokumentów, dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości.

3.Zapis dzieci do przedszkola odbywa się corocznie od pierwszego roboczego dnia marca do ostatniego roboczego dnia marca.

4.Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.

5. Wniosek zapisu dziecka do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola

6. Wniosek zawiera imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, numer PESEL, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania dziecka i rodziców, numery telefonów oraz niezbędne oświadczenia i orzeczenia.

7.We wniosku rodzic ma prawo określić kolejność trzech wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

8.Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jawor.

9.Dzieci niebędące mieszkańcami gminy będą mogły być przyjęte do przedszkola tylko po zakończonej rekrutacji w przypadku wolnych miejsc.

10. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci 5- 6letnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

12. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną na dany rok szkolny.

13.Komisja rekrutacyjna sprawdza wszystkie złożone wnioski wraz z załączonymi dokumentami pod względem formalnym, dokonuje analizy wniosków pod kątem spełnienia kryteriów i przyznawania punktów.

14.W II etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola, bądź o niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola

15.Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości:

1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,

2) listy dzieci przyjętych i nie przyjętych,

poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola.

16.Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane mają obowiązek do 30.kwietnia danego roku, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

17. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte mają prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z terminarzem rekrutacji dzieci do przedszkola.

19 Zasady rekrutacji oraz szczegółowe kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola

§ 27.

Przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków

1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (dwóch okresów płatniczych),

2) nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,

3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecku w grupie.

2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrekcji przedszkola w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

3.Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia wypowiedzenia adresatowi.

4.Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym. Odmowę odbioru traktuje się jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi.

5.W przypadku nieuregulowania przez rodzica/prawnego opiekuna zaległości 2-miesięcznej, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może zostać przeniesione do oddziału 5-godzinnego funkcjonującego w przedszkolu lub do innego przedszkola, gdzie będzie realizować bezpłatnie podstawę programową wychowania przedszkolnego

ROZDZIAŁ 6

Wychowankowie Przedszkola

§ 28.

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

1) wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,

2) pomyślne przejście tygodniowego okresu próbnego, w trakcie którego obserwowane będą takie umiejętności dziecka, jak: posługiwanie się łyżką, sygnalizowanie potrzeb (szczególnie fizjologicznych), rozumienie poleceń nauczyciela, korzystanie z toalety,

3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

4) dziecko, którego oboje rodzice pracują,

5) dziecko z rodziny niepełnej,

6) dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.

3.Dziecko w wieku 5-6 lat jest obowiązane odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przed rozpoczęciem spełnienia obowiązku szkolnego.

4.Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat .Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

5.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do;

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowanie jego godności osobistej,

5) poszanowania własności,

6) opieki i ochrony,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ 7

Rodzice

§ 29.

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach ich kompetencji,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu , niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 30.

1.Rodzice zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu rozwoju przedszkola, planu dydaktyczno- wychowawczego przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli , pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa , radę rodziców lub radę przedszkola.

§ 31.

1.Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

2.Formy współpracy z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

kąciki dla rodziców,
zajęcia otwarte,
imprezy, uroczystości.
Strona internetowa, poczta elektroniczna
ROZDZIAŁ 8

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 32.

1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z

dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczo i opiekuńczą

zgodnie z obowiązującymi programami wychowania przedszkolnego., odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

3.Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4. Nauczyciel wnioskuje o zatwierdzenie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

5.Nauczyciel pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzonego do użytku przez dyrektora.

6.Nauczyciel ma prawo do opracowania programu samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.

7.Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora( autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonywanymi zmianami.

8.Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

9.Do zakresu zadań nauczycieli należy;

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

2) opracowanie miesięcznych planów pracy , zawierających tematykę cykliczną, tematy zajęć, cele ogólne i operacyjne , formy i metody uwzględniające potrzeby , zainteresowania i możliwości rozwojowe dzieci,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności i zainteresowań,

4) prowadzenie co najmniej 3 razy w roku obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie, dokonywanie ewaluacji za pomocą narzędzi badawczych i jej dokumentowanie,

5) prowadzenie z dziećmi zajęć wyrównawczych

6) wspieranie dzieci uzdolnionych

5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w

przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp., a w szczególności:

a) odbieranie dzieci od rodziców i wydawanie dzieci tylko rodzicom lub innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców,

b) uzyskanie zgody rodziców na wszystkie dodatkowe zajęcia, w których uczestniczy dziecko,

c) nie pozostawiania dzieci bez nadzoru w czasie ich pobytu w przedszkolu ,

d) planowanie i organizowanie zajęć tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniały dzieciom maksymalne warunki bezpieczeństwa,

e) przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć sprawdzanie miejsc w których zajęcia mają być prowadzone, czy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, nie dopuścić do zajęć, powiadomić o zagrożeniu dyrektora,

f) zwracanie uwagi na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dzieci dobierając ćwiczenia gimnastyczne o odpowiednim stopniu intensywności,

g) przy organizowaniu wycieczek stosować przepisy regulaminu wycieczek,

h) realizowanie tematów z dziećmi na temat bezpiecznej zabawy, ruchu drogowego, oceniania i unikania sytuacji zagrażających zdrowiu ,

j) informowanie rodziców o wszystkich przypadkach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,

k) troska o dobro każdego dziecka, nie wyrażanie zgody na stosowanie agresji i przemocy wśród dzieci,

l) brak tolerancji dla zła szerzonego przez dorosłych w różnych obszarach rozwoju dziecka(w przedszkolu, domu, środowisku lokalnym)

m) współpracowanie z instytucjami w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, zgłaszanie przypadków zagrażających bezpieczeństwu dzieci,

7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną,

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

9)planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

11) współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i

nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów ) do

znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwaniu informacji dotyczących

dziecka, jego zachowania i rozwoju,

12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

16) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,

wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 33.

1.Nauczyciele w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze:

1)systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

2) zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w podstawie wiadomości i umiejętności;

3) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

4) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

§ 34.

1.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych.

2. Nauczyciel może ubiegać się o awans zawodowy, który regulują odrębne przepisy.

§ 35.

1.W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel logopeda, jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe na jego zatrudnienie.

2.Do zadań logopedy należy:

1) prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii,

2) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii,

3) współpraca z nauczycielami,

4) współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,

5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§ 36.

1.Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych:

1) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi,

2) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej , utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

3) pracownicy administracyjni i obsługowi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

2.Wszyscy pracownicy przedszkola odpowiadają za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć prowadzonych z dziećmi.

3.Przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p/poż oraz przepisów sanitarnych , jest obowiązkiem każdego pracownika przedszkola.

4.Woźne oddziałowe pracujące w grupie dziecięcej powinny:

1) przede wszystkim zabezpieczać narzędzia i urządzenia techniczne przed dostępem dzieci.

2)zabezpieczać środki czystości przed dostępem dzieci i stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta.

3) usuwać z użytku przedmioty, sprzęt, meble, zabawki zagrażające zdrowiu i życiu dzieci.

4)w wyjątkowych przypadkach, sprawowanie krótkotrwałej opieki nad dziećmi podczas niezbędnej konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela,

5) zgłaszać dyrektorowi o wszystkich zagrożeniach bezpieczeństwa .

4. Przestrzeganie zasad i norm społecznego współżycia.

5. Zgłaszanie dyrektorowi wszystkich przejawów przemocy wobec dzieci.

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych ustala dyrektor przedszkola. Szczegółowy zakres obowiązków jest w tekach akt osobowych pracownika.

7.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 9

Postanowienia końcowe

§ 37.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

dzieci, nauczycieli, rodziców , pracowników administracji i obsługi.

§ 38.

Zmiany w niniejszym statucie są wprowadzane uchwałą rady pedagogicznej.

§ 39.

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy informacyjnej przedszkola i umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

§ 40.

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą

być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 41.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 42.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 43.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na posiedzeniu rady pedagogicznej

przedszkola Uchwałą Nr6/2014 r z dnia 28 sierpnia 2014r.

§ 44.

Traci moc obowiązującą Statut z dnia 27.01.2014r. z dniem uchylenia Uchwałą Nr5/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Krystyna Korybska

Skip to content