Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
odbywa się za pomocą systemu elektronicznego

Proszę uważnie przeczytać „Zasady naboru do przedszkoli publicznych,  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2023/2024”

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie

Dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej.

Oświadczenie

Samotnie zamieszkały, zameldowany, prowadzący samotnie gospodarstwo domowe.

Oświadczenie

Rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Oświadczenie

O kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
20.02.2023 r. 28.02.2023 r. Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024.
REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2023 r. 14.03.2023 r. Składanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym  podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
16.03.2023 r. 23.03.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.03.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
27.03.2023 r. 3.04.2023 r Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
5.04.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/szkole  podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
8.05.2023 r. 19.05.2023 r. Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
22.05.2023 r. 26.05.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
29.05.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
30.05.2023 r. 6.06.2023 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
12.06.2023 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
28.02.2023 r. 10.03.2023 r. Składanie w szkole podstawowej  podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.
14.03.2023 r. 22.03.2023 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej, (przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe)
  23.03.2023 r. Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
24.03.2023 r. 30.03.2023 r Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
  31.03.2023 r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
REKRUTACJA – nabór uzupełniający
8.05.2023 r. 12.05.2023 r. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
15.05.2023 r. 19.05.2023 r. Prace komisji Rekrutacyjnej.
  22.05.2023 r. Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
23.05.2023 r. 26.05.2023 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
  30.05.2023 r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady naboru na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:                                                                                                                                                                           

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 2. Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor,

 

        Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w jaworskich przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Jawora – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

        Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jaworem mogą być przyjęte do miejskich przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

      

 1. Wybór przedszkoli
 2. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego;
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznych przedszkoli
  i złożyli w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie biorą udziału w rekrutacji (dane dziecka wprowadza przedszkole do którego uczęszcza dziecko);
 4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat na pełny pobyt (9 godzin) oraz
  skrócony;
 6. W przypadku dzieci o skróconym pobycie rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

– zadeklarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie składania wniosku;

 1. Przydział dzieci do właściwych grup nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji;
 2. Do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie miasta
  Jawora, które:

– nie korzystają z usług żadnego przedszkola,

– chcą zmienić dotychczasowe przedszkole lub zmienić warunki przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Uwaga:

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub zmienić warunki na jakich dziecko zostało przyjęte do przedszkola, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic musi pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dokonują wyboru przedszkola zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (maksymalnie 3 przedszkola);
 2. Przedszkole, które rodzice/opiekunowie prawni wybrali na pierwszym miejscu, nazywane jest
  przedszkolem pierwszego wyboru;
 3. Kwalifikowanie dzieci odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych;
 4. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku;
 5. Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

– zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które spełnia dziecko,

– dostarczono do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów,

– sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w systemie.

 

Niezłożenie w terminie zgodnym z harmonogramem naboru wniosku do przedszkola I-ego wyboru, spowoduje nieuczestniczenie w rekrutacji.

 

 1. Składanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola

 

Warunkiem koniecznym do umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych do przedszkola jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie, oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola.

 

Uwaga:

Niezłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania
z usług przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

III. Tryb odwoławczy

 

Postępowanie w trybie odwoławczym

 

 1. Rodzic dziecka może w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Warunki i kryteria przyjęć:

 

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest jego zamieszkanie na terenie miasta Jawora.

W przypadku większej liczby dzieci spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma jednakową wartość.

 

            W przypadku, kiedy dzieci uzyskały taką samą liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym są brane pod uwagę tzw. „kryteria gminne” określone przez Radę Miejską w Jaworze – Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady Miejskiej
w Jaworze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor, tj.:

 

 1. rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcza albo pobierają naukę w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów,
 2. matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
 3. ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
 4. rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) – 5 punktów.

        

 1. V. Sposób dokumentowania spełniania kryteriów ustawowych i gminnych:

 

Ad 1)  dla „wielodzietność rodziny kandydata” – oświadczenie o wielodzietności (wychowujących troje lub więcej dzieci) rodziny dziecka o następującej treści:

„Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka wychowującego się w rodzinie wielodzietnej jako jedno z trojga lub więcej dzieci. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeniaZałącznik nr 1

 

Ad 2) dla „niepełnosprawność kandydata”oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 100 ze zm.). 

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Ad 3)  i Ad 4) dla „niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata: niepełnosprawność obojga rodziców kandydata”oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Ad 5) dla „niepełnosprawność rodzeństwa kandydata”– oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Ad 6) dla „samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem o następującej treści:” Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka (imię i nazwisko dziecka) samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym samotnie gospodarstwo domowe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – Załącznik nr 2

„Samotne wychowywanie dziecka” – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej dziecko z jego rodzicem. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Ad 7) dla „objęcia kandydata pieczą zastępczą” – oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez Radę Miejską
w Jaworze:

Ad 1), Ad 2), Ad 3) dla „rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcza albo pobierają naukę w trybie dziennym”, „matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolnicza działalność albo pobiera naukę w trybie dziennym”, „ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym”, oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzający zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów lub zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, zatrudnieniu, nauki na studiach stacjonarnych następującej treści: „Ja niżej podpisana/y, zamieszkała/y oświadczam, że jestemzatrudniona/y w (nazwa i adres zakładu pracy) lub oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ( nazwa i adres działalności gospodarczej) lub oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie stacjonarnym ( nazwa i adres uczelni/szkoły. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”- Załącznik nr 3

 

Ad 4)   dla dziecka, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu oświadczenie o następującej treści: „Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż dziecko kandydujące do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (nazwa placówki oświatowej) posiada w nim rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, (imię i nazwisko dziecka kontynuującego edukację przedszkolną). Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – Załącznik nr 4

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy Prawo oświatowe oraz kryteriów określonych przez Radę Miejska w Jaworze, nie będą one uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca) prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w Zarządzeniu nr 1022.2023 Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych.

Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na wyniki rekrutacji!

 

Skip to content