Akademia Krasnoludków
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jaworze

Ogłoszenia

INFORMACJA

Kalendarz Imprez Przedszkolnych rok szkolny 2018/2019. 

 1. Akademia Rozpoczęcia Roku Szkolnego – 3.09.2018 godz.12:00 , ogród przedszkolny
 2. Pożegnanie Lata” – „ Dzień Przedszkolaka” – 20.09.2018, godz. 11:00 , ogród przedszkolny.
 3. Imieniny „Akademii Krasnoludków” – 02.09.2018, godz.15:15 ,ECMEN.
 4. Akademia „Dzień Edukacji Narodowej”- 12.10.2018 ,  godz.10:00,sala nr 10
 5. Święto Pieczonego Ziemniaka” – 19 .09.2018 godz. 11:00 , ogród przedszkolny
 6. Akademia „ Narodowe Święto Niepodległości” – 09.11.2018, godz 11:00, sala nr9
 7. Mikołajki – 06.12.2018 godz.10:00 , sala nr 10.
 8. Spotkania Wigilijne w poszczególnych grupach 17-21.12.2018 godz 15:15
 9. Bal Karnawałowy na przełomie stycznia – lutego 2019 godz 10:00, ECMEN
 10. Dzień Babci i Dziadka” w poszczególnych grupach 21-22 01.2019, godz.11:00 w salach
 11. Powitanie wiosny – 21 marzec 2019, godz:11 – ogród przedszkolny
 12. Turniej Wiedzy „ Dbajmy o swoje zdrowie” – kwiecień 2019, godz:11 :00, ogród przedszkolny
 13. Festyn rodzinny ( Dzień Mamy, Taty i Dzień Dziecka) maj – czerwiec 2019, 15 :15, ogród przedszkolny
 14. Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa – czerwiec 2019 godz: 11:00 ogród przedszkolny
 15. Zakończenie Roku Szkolnego – czerwiec 2019 ,

Terminy niektórych uroczystości przedszkolnych mogą się trochę zmienić w zależności od prognozy pogody , sytuacji grupowych,uzgodnień z rodzicami. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.Większość imprez odbywa się w ogrodzie przedszkolnym.

INFORMACJA

Dnia 05.09.2018r o godz.16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Spotkanie ogólne w sali nr3. Po informacji Pani dyrektor , spotkania grupowe z nauczycielkami.

Informacja

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci urodzonych w 2015r  zaplanowane na dzień 30,31 lipiec 2018r zostało                 przeniesione na dzień 29,30 sierpień 2018r  godz.10:00

INFORMACJA

Dnia 14.06.2018 o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola i (uczęszczających)  rok szkolny 2018/2019r

Porządek spotkania:

 1.  Informacje organizacyjne – spotkanie ogólne z dyrektorem  sala nr 3
 2.  Spotkanie z nauczycielami grup.

WYDAWANIE WNIOSKÓW ZAPISU DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2018/2019 ROZPOCZNIE SIĘ

9 marca 2018r  w godzinach pracy przedszkola (7-16)

Terminy rekrutacji określa załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 899.2018 Burmistrza Miasta Jawora

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 899.2018

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 21 lutego 2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.03.2018 r. –

23.03.2018 r.

7.05.2018 r. –

11.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.03.2018 r.

14.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 30.03.2018 r.

do 17.05.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2018 r.

do 05.04.2018 r.

do godz. 15:00

od 18.05.2018 r.

do 23.05.2018 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 6.04.2018 r.

do 25.05.2018 r.

Kryteria przyjęcia  pozostały takie same jak w rok szkolnym 2017/2028. Czytaj poniżej.

Kryteria ustawowe  -Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r poz 59)

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych
miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów.

Uchwała Nr XXXVIII/2333/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2017r  w sprawie określenia    kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje
pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym.
Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów,
2) matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
3) ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) –
5 punktów.
§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad
dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki
w systemie dziennym stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2) dane zawarte w pkt. 4 potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki.

OGŁOSZENIE

Pracowity poniedziałek 16. 10. 2017 r

 1. Koncert  Młodych z  Filharmonii Jeleniogórskiej godz. 9:15 -10:00
 2. Wykonanie zdjęć dzieciom  do kalendarza na rok 2018. Wykup kalendarza w grudniu nieobowiązkowy.
 3. Święto Pieczonego Ziemniaka  godz.12:00 – 13:45. Zabawy i gry w roli głównej ” Ziemniak”, ognisko, tańce i piosenki, wystawa stworków ziemniaczanych wykonanych przez dzieci z rodzicami. Zapraszamy.

INFORMACJA

 Dyrektor przedszkola Publicznego nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 15:00 do 16:30.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  20.06.2017r  o godz.16:00  w Przedszkolu Publicznym nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze , ul. J.Piłsudskiego 14 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Przekazanie informacji na temat organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami poszczególnych oddziałów. Serdecznie zapraszamy. Dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.

INFORMACJA

Na posiedzeniu Rady Miasta 29.03.2017r została podjęta uchwała w sprawie kryteriów i terminu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

 Termin  rozpoczęcia rekrutacji to 14  -21 kwiecień 2017

Wnioski o przyjęcie dziecka  na rok szkolny 2017/2018 należy pobrać w przedszkolu ( w pomieszczeniu nr 1- gabinet dyrektora bądź nr 2 -pokój nauczycielski)  Wniosek można wypełnić na miejscu .Przy wypełnieniu wniosku oprócz podstawowych danych należy wpisać PESEL dziecka. Przedszkole jest czynne 6:30- 16:00.                        Załącznik nr 1                                                                                                    do Zarządzenia Nr 605.2017                                                                           Burmistrza Miasta Jawora  z dnia 17 marca 2017 r.                                    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.04.2017 -21.04.2017 r.

01.06.2017 – 08.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 26.04.2017 r.

do 13.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 27.04.2017 r.

do 14.06.2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 04.05.2017 r.

do 26.06.2017 r.

Kryteria ustawowe  -Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r poz 59)

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych
miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów.

Uchwała Nr XXXVIII/2333/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2017r  w sprawie określenia    kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje
pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym.
Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów,
2) matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
3) ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) –
5 punktów.
§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad
dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki
w systemie dziennym stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2) dane zawarte w pkt. 4 potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.
§ 4. Traci moc uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor (Dz.
Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 2010).

INFORMACJA

Nie będzie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 z powodu braku miejsc.

DEKLARACJA RODZICÓW

Na podstawie art.20 w ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r .poz.2156 z późn. zm.). informuję

 że rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Termin złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017   został wyznaczony od dnia 15. 02. 2016 r do dnia  22. o2. 2016 r

Proszę o przestrzeganie terminu. Z poważaniem dyrektor przedszkola.

Zarządzenie Nr 335.2016

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1942) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 335.2016

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 -31.03.2016 r.

13.06.2016 – 17.06.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

do 06.04.2016 r.

do 21.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 15.04.2016 r.

do 22.06.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 25.04.2016 r.

do 28.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 27.04.2016 r.

do 30.06.2016 r.

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 335.2016

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 -04.04.2016 r.

09.05.2016 – 27.05.2016 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

do 31.03.2016 r.

do 01.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

01.04.2016 r.

01.06.2016 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 08.04.2016 r.

do 02.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 26.04.2016 r.

do 03.06.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 02.05.2016 r.

do 10.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 05.05.2016 r.

do 31.08.2016 r.

ZAPRASZAMY

Rodziców   dzieci  przyjętych na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola  Publicznego Nr 2″ Akademia Krasnoludków” w Jaworze   na  zebranie , które odbędzie się w przedszkolu w dniu 08.06.2015 o godz. 15:30. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Od 02.03.2015  rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w kancelarii. Składanie wniosków będzie trwać do 31. 03. 2015 r. .Zapraszamy.

 W ramach V Krajowej Konferencji – Samorządy RP dla Jana Pawła II „Święty Jan Paweł II Patronem i Honorowym Obywatelem Polskich Samorządów”

  w  przedszkolu odbędzie się 26.09.2014 o godz. 11:30 ,  program słowno – muzyczny  ” Jesteś w moim sercu” .  Zapraszamy.

UWAGA RODZICE

Zebranie organizacyjne.

Zebranie z Rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr2 „Akademia Krasnoludkow ” w Jaworze, na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się 09.06.2014r. o godzinie 15:15 w sali Nr4.  Serdecznie zapraszamy rodziców. Z poważaniem dyrektor przedszkola.

UWAGA RODZICE

Kryterium kolejności zapisu nie będzie brana pod uwagę.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK 2014/2015

Wnioski zapisu dziecka do przedszkola ( tylko dla dzieci , których rodzice zapisują poraz pierwszy) będą wydawane 03.03.2014r   do 31.03.2014  od godz. 7:00 do 16:00 w kancelarii przedszkola- dyrektor, w tym samym terminie składanie wniosków.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola otrzymają deklaracje potwierdzające kontynuację. Termin złożenia deklaracji do 24.02.2014r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( tablica ogłoszeń w przedszkolu)  do 22.04.2014 do godz.15:00

Potwierdzenie przez kandydata( rodzica dziecka) woli przyjęcia od 23.04.2014 do 30.04.2014 do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 08.05.2014 do godz.15:00

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka , do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kadydatów nieprzyjetych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rostrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy  do 7 dni od terminu otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rostrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rostrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, do 7 dni otrzymania odwołania.

Nowe kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.  Zmiany w ustawie oświaty podpisane przez Prezydenta 18 grudnia 2013r

Art.20 c.     1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniajacych warunek o którym mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego , na pierszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata ;  ( oświadczenie rodziców , troje i więcej dzieci))

2) niepełnosprawność kandydata, ( orzeczenie o niepełnosprawności)

3 ) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata: ( orzeczenie o niepełnośprawności)

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; ( orzeczenie o niepełnosprawności)

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; ( orzeczenie o niepełnosprawności)

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego, inny akt lub oświadczenie)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. ( dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą…)

3. Kryteria, o których mowa w ust.2 mają jednakową wartość.

Dodatkowe kryteria:

1. Matka/opiekun prawny dziecka pracująca .                                                                                                                                                                 

 2. Ojciec/ opiekun prawny dziecka pracujący.

3.Rodzeństwo dziecka uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr2 ” Akademia Krasnoludkow” w Jaworze

Druki oświadczeń do wypełnienia otrzymacie Państwo wraz z wnioskiem przyjęcia  dziecka do przedszkola.

 – oświadczenie, że dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej ( troje i więcej dzieci)

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

– oświadczenie o zatrudnieniu matki, ojca,

-oświadczenie że rodzeństwo uczęszcza  do Przedszkola Publicznego Nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze

Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się w przedszkolu  w dniu 10.06.2013 o godz.16:00. Zapraszamy.

ZAPISY DZIECI  DO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR2 „AKADEMIA KRASNOLUDKÓW” W JAWORZE

 Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014 rozpoczynają się 1 marca 2013r. Karty Zgłoszenia  będzie wydawać dyrektor lub upoważniona nauczycielka, od godziny 6:30 – 16:00. Karty zgłoszeniowe rodzic wypełnia na miejscu. Oprócz danych podstawowych należy wpisać PESEL dziecka.  Rekrutacja będzie trwać do 30 kwietnia 2013r.  Wyniki rekrutacji będą znane 7 maja 2013r. Do grupy trzylatków przyjmujemy dzieci urodzone 2010r. Możemy zapisać tylko 25 dzieci. W innych grupach nie przywidujemy  dodatkowych przyjęć. Sytuacja może się zmienić jeżeli rodzice zdecydują się zapisać dzieci 6 letnie do szkoły( dzieci ur.2007r.) Dzieci urodzone w 2008r. w roku szkolnym 2013/2014 mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów czynnych  9 godzin. Każdy ma prawo  złożyć kartę zapisu dziecka do przedszkola, jednak trzeba mieć świadomość , że dziecko może być  nie przyjęte z braku miejsc.

Dnia 21.09.2012r  o godz. 11:00 w ogrodzie przedszkolnym odbędzie się  impreza dla dzieci „Pożegnanie Lata”. Będziemy gościć również dzieci z jaworskich przedszkoli. Serdecznie zapraszamy rodziców. 

Uwaga : Od 01.01.2012 w przedszkolu zmiana konta bankowego  . Obsługę bankową prowadzi BGŻ.

Opłatę miesięczną za świadczenia należy wpłacać na konto: 57 2030 0045 1110 0000 0218 7690

opłatę za wyżywienie  na konto: 44 2030 0045 1110 0000 0218 7730

ZAPROSZENIE

Zapraszam Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na  rok szkolny 2011/2012 na spotkanie, które odbędzie się 08.06.2011 o godz.15:30 w sali Nr3. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.

Uwaga Rodzice!

Zapisy dzieci na rok szkolny 2011/2012 rozpoczną się  01.03.2011r w kancelarii przedszkola, pokój Nr1. Należy pobrać kartę zapisu i wypełnić. Do danych podstawowych, będzie też potrzebny PESEL dziecka.Kancelaria przez pierwszy tydzień marca będzie czynna 7-16. W pozostałe dni  8- 15. Miejsc jest niewiele, przy założeniu, że dzieci już uczęszczające do przedszkola, zostaną przyjęte (95 dzieci). Pozostanie dla dzieci urodzonych w 2008r. – 25 miejsc, dla 2005/2006- 5 miejsc.

Rekrutacja będzie trwała do 30 kwietnia 2011r. Wyniki rekrutacji będą wiadome 05.05.2011r.

Przerwa wakacyjna

Przedszkole Publiczne Nr2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze w miesiącu sierpniu 2010r jest nieczynne. Dyżur pełni Przedszkole Publiczne Nr4 w Jaworze ul. Chopina .  Rodzice , którzy zapisali dzieci do przedszkola dyżurującego, opłaty za przedszkole dokonują w tym przedszkolu.

ZEBRANIE

Dnia 08.06.2009r o godz.15:30  odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2009/2010.  Zebranie odbędzie się w przedszkolu w sali Nr3. Serdecznie zapraszam .

Szkoły i Przedszkola Powiatu Jaworskiego

Przedszkole Publiczne Nr2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze zaprasza do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje zdrowie w moich rękach”. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli i kl.”0″ szkoły podstawowej. Format pracy A-4, technika dowolna, praca indywidualna z metryczką: imię i nazwisko autora, adres przedszkola-szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Dopuszczalnie 10 prac z jednej placówki. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć do dnia 31.03.2009r. do Przedszkola Publicznego Nr2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul. Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor. Z nadesłanych prac  w przedszkolu będzie zorganizowana wystawa z Okazji Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2009r. Ponadto autorzy najlepszych prac, wybranych przez komisję, otrzymają nagrody i dyplomy na imprezie przedszkolnej „Dbajmy o swoje zdrowie” zaplanowanej w dniu  27.04.2009r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty został uchwalony przez Sejm 23.01.2009r. Zgodnie z projektem przez trzy kolejne lata decyzję o posyłaniu sześcioletniego dziecka do szkoły będą podejmowali rodzice. Od 1 września 2012 roku do szkoły obowiązkowo trafią już wszystkie sześciolatki. Zamiar posłania sześciolatka do szkoły w roku szkolnym 2009/2010, rodzice powinni zgłosić w rejonowej szkole do 31 marca 2009r.

„Wielki Bal Księżniczek”- zabawa karnawałowa dla naszych przedszkolaków odbędzie się 04.02.2009r. w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa ul Parkowa. Bal będzie trwał od godz. 10:00 – 13:30 . Prosimy rodziców o przygotowanie stroi dla dzieci i zapraszamy na bal.

Zapisy dzieci na rok szkolny 2009/2010 rozpoczynają się 02.03.2009r. i trwają do 30.04.2009r. W kancelarii przedszkola należy pobrać wniosek i wypełnić. Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna ustali, które dzieci zostaną przyjęte do przedszkola. 12.05.2009r. można uzyskać informacje  u dyrektora przedszkola, o wynikach rekrutacji. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola są opisane na zakładce” Dla Rodziców”,  naszej strony internetowej.

Luty 2019
P W Ś C P S N
« sty    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

 • MAŁGOSIA: Jeszcze raz dziękuję paniom za wspaniałe przygotowanie naszych kochanych wnucząt do występu .
 • Kasia: Polecam książeczkę bardzo ładna bajka wpadająca szybko w ucho
 • maciek: to jest fajne poprosze autora o 2 część